536 237 684 535 289 260 @ szkoleniapfron@pir.pl

Różni podróżni – obsługa bez barier. Szkolenie dla pracowników sektora transportu zbiorowego

Najczęściej zadawane pytania

PYTANIE:
 • Kto może wziąć udział w szkoleniu ETAP III typ 1 ?
ODPOWIEDŹ:
 • W szkoleniu typu 1 udział wezmą Pracownicy przewoźników szynowego i kołowego transportu zbiorowego, którzy zajmują następujące stanowiska:
  • pracownicy przewoźników szynowego i kołowego transportu zbiorowego, zajmujący następujące stanowiska: sprzedawca biletów, pracownik obsługi dworca/punktu obsługi pasażera, pracownik infolinii, członkowie drużyny konduktorskiej, pracownik świadczący usługi asysty na dworcu, kontroler biletów, kierowca, motorniczy, pracownik działu kadr/zarządzania zasobami ludzkimi, trenerzy wewnętrzni;
  • pracownicy zarządców dworców zajmujący następujące stanowiska: sprzedawca biletów, pracownik obsługi dworca;
  • pracownicy zarządców infrastruktury wyznaczeni do obsługi urządzeń wspomagających poruszanie się po dworcu (np. windy przyschodowej) i/lub świadczenia asysty np. w związku ze skorzystaniem z przejścia w poziomie szyn;
  • pracownicy podwykonawców zarządców dworca, świadczący usługi asysty;
  • pracownicy podwykonawców przewoźników szynowego i kołowego transportu zbiorowego, świadczący usługi w zakresie kontroli biletów.
PYTANIE:
 • Kto może wziąć udział w szkoleniu ETAP III typ 2?
ODPOWIEDŹ:
 • W szkoleniu typu 2 udział wezmą Pracownicy przewoźników szynowego i kołowego transportu zbiorowego, którzy zajmą następujące stanowiska:
  • pracownicy przewoźników szynowego i kołowego transportu zbiorowego, zajmujący następujące stanowiska: prezes/dyrektor, wiceprezes/wicedyrektor odpowiedzialny za obszar obsługi klientów;
  • pracownicy zarządców dworców zajmujący następujące stanowiska: prezes/dyrektor, wiceprezes/wicedyrektor odpowiedzialny za obszar obsługi klientów;
  • pracownicy zarządców infrastruktury zajmujący następujące stanowiska: prezes/dyrektor, wiceprezes/wicedyrektor odpowiedzialny za obszar obsługi klientów;
  • przedstawiciele związków zawodowych, działający u przewoźników kolejowego, miejskiego i międzymiastowego transportu zbiorowego, którzy wezmą udział w szkoleniach.
PYTANIE:
 • Ile osób może wziąć udział w szkoleniu ?
ODPOWIEDŹ:
 • Każdy Przedsiębiorca może zgłosić na szkolenie typu 1 i na szkolenie typu 2 łącznie maksymalnie 150 Pracowników.
PYTANIE:
 • Ile wynosi wartość udziału jednego pracownika?
ODPOWIEDŹ:
 • Wartość udziału jednego pracownika w:
  • szkoleniu typu 1 wynosi 1120 zł,
  • szkoleniu typu 2 wynosi 2000 zł.
PYTANIE:
 • Co decyduje o pierwszeństwie zapisu w przypadku firm kolejowych ?
ODPOWIEDŹ:
 • W przypadku firm kolejowych pierwszeństwo będą miały firmy mniejsze tzn. firmy o udziale w liczbie przewiezionych pasażerów mniejszym niż 10% w poprzednim roku - zgodnie z danymi publikowanymi przez Urząd Transportu Kolejowego na jego stronie internetowej.
PYTANIE:
 • Kiedy przedsiębiorca może wnioskować o pomoc publiczną na szkolenia?
ODPOWIEDŹ:
 • Przedsiębiorca może ubiegać się o pomoc publiczną na szkolenia zgodną z Rozporządzeniem GBER. Możliwość tę może wykorzystać w sytuacji, gdy udzielenie Wsparcia w postaci szkolenia spowodowałoby przekroczenie przez tego Przedsiębiorcę dozwolonego limitu pomocy de minimis (200 tys. Euro w 3 ostatnich latach podatkowych).
PYTANIE:
 • W przypadku skorzystania z pomocy publicznej na szkolenia jak wygląda podział kosztów ?
ODPOWIEDŹ:
 • W przypadku pomocy publicznej na szkolenia, PFRON ze środków projektu pokryje od 50 do 70%, a pozostałe od 50 do 30% pokryć będzie musiało dane przedsiębiorstwo.
PYTANIE:
 • Czy spółka świadcząca usługi publiczne z zakresu publicznego transportu zbiorowego może skorzystać z pomocy w ramach rekompensaty?
ODPOWIEDŹ:
 • Przedsiębiorstwo może skorzystać z rekompensaty w województwach w których ma zawarte umowy zgodne z art. 4 Rozporządzenia 1370/2007. Na podstawie których może zostać przyznana rekompensata w wysokości 100% pochodząca ze środków projektu.
PYTANIE:
 • Z jakich form pomocy może skorzystać wnioskodawca ?
ODPOWIEDŹ:
 • Wnioskując o udział w szkoleniu Przedsiębiorca może wybrać następujące formy pomocy:
  • pomoc de minimis,
  • pomoc publiczna w ramach rekompensaty,
  • pomoc publiczna na szkolenia.
 • Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania znajdują się na stronie internetowej w zakładce dokumenty do pobrania.
PYTANIE:
 • Jak wygląda rozliczenie kosztów w przypadku konkretnej formy pomocy?
ODPOWIEDŹ:
 • W przypadku pomocy de minimis oraz pomocy w ramach rekompensaty pokryjemy z projektu 100% kosztów, a w przypadku pomocy publicznej na szkolenia wysokość dofinansowania wynosi od 50 do 70% kosztów.
PYTANIE:
 • Czy w przypadku jeżeli Spółka składa się z poszczególnych Zakładów to na szkolenie drugiego typu musi być skierowany Dyrektor z każdego Zakładu? Czy wystarczy wyłącznie Prezes Spółki?
ODPOWIEDŹ:
 • Celem szkolenia typu 2 jest przeszkolenie maksymalnie 3 osób na stanowiskach: prezesa, wiceprezesa, przedstawiciela związku zawodowego. Chodzi o szefostwo całej spółki. Beneficjentem wsparcia będzie cała Spółka, a nie poszczególne jej zakłady.
PYTANIE:
 • Czy zaświadczenie o otrzymanej pomocy ma zostać wystawione przez podmiot udzielający pomocy czy wystarczy forma oświadczenia wnioskodawcy?
ODPOWIEDŹ:
 • Wybór tego jakie dokumenty zostaną złożone zależy od danego przedsiębiorstwa. Może to być zarówno zaświadczenie wystawione przez podmiot udzielający pomocy albo Państwa oświadczenie.
PYTANIE:
 • Gdzie należy przesłać wypełnione dokumenty w celu ich weryfikacji?
ODPOWIEDŹ:
 • Dokumenty w wersji elektronicznej w formacie PDF należy przesłać na adres poczty elektronicznej: transport@pfron.org.pl. Wniosek musi zawierać wszystkie wymagane podpisy i zostać zabezpieczony hasłem. Hasło proszę przekazać, dzwoniąc na numery (22 505 57 84 lub 22 505 56 87).
PYTANIE:
 • Czy zaakceptowany wniosek wraz z załącznikami należy wysłać pocztą tradycyjną?
ODPOWIEDŹ:
 • Po zaakceptowaniu wniosku oraz podpisaniu porozumienia wszystkie wymagane dokumenty należy dostarczyć za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:
  Al. Jana Pawła II 13,
  00-828 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie:
  WSPARCIE W PROJEKCIE
  SZKOLENIOWYM – DEPARTAMENT DS. POLITYKI REGIONALNEJ.
PYTANIE:
 • Czy sam wniosek może być podpisany elektronicznie (podpisem elektronicznym)?
ODPOWIEDŹ:
 • Jeśli firma dysponuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, to jak najbardziej dokumenty mogą być nim podpisane przez osobę uprawniona do składania oświadczeń w imieniu przedsiębiorstwa. Kwestionariusze osobowe uczestników szkoleń muszą być przez nich podpisane osobiście. W tym wypadku będzie trzeba przesłać skany.
PYTANIE:
 • Ile trwa weryfikacja złożonego wniosku?
ODPOWIEDŹ:
 • Weryfikacja dokumentów trwa do 14 dni roboczych
PYTANIE:
 • Czy wszystkie terminy szkoleń są dostępne?
ODPOWIEDŹ:
 • Szkolenia będą organizowane z uwzględnieniem lokalizacji przedsiębiorstwa. Dlatego po podpisaniu porozumienia wykonawca szkoleń (Polski Instytut Rozwoju) będzie kontaktować się z przedsiębiorcami i pracownikami wskazanymi na szkolenie i ustalał dogodny termin i lokalizacje szkolenia. Od dnia podpisania porozumienia wykonawca ma 6 miesięcy na przeszkolenie zgłoszonych uczestników. W momencie podpisania takiego porozumienia pomiędzy PFRON a daną firmą gwarantujemy, że zgłoszone osoby zostaną objęte szkoleniem. Natomiast Przedsiębiorstwo może wskazać późniejszy termin szkolenia. Jeżeli istnieje potrzeba by szkolenie odbyło się w późniejszych terminach, prosimy o przekazanie takiej informacji drogą email do PFRON i PIR ( transport@pfron.org.pl i szkoleniapfron@pir.edu.pl)